Polityka Prywatności

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fizjo & Fit Łukasz Ludwa, przy ul. św. Józefa 13A,
33-170 Tuchów, NIP: 993-053-71-99;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań w ramach prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej polegajacej świadczeniu usług z zakresu fizjoterapii, dietetyki i treningu
personalnego.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Fizjo & Fit Łukasz Ludwa, przy ul. św. Józefa 13A, 33-170
Tuchów, NIP: 993-053-71-99;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wskazanych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, dotychączych przedawnienia roszczeń podatkowych oraz cywilnoprawnych, tj.:
a) odnośnie sytuacji, gdy kontrahentowi wystawiono fakturę VAT – z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z niej wynikającego,
b) w przypadku roszceń cywilnoprawnych – z upływem 3 lat, licząc od dnia następującego po dniu płatności
wynikającego z umowyo ile dane osobowe nie będą potrzebne firmie Fizjo & Fit, ze względu na toczące się
postępowanie podatkowe lub sądowe, zainicjowane przed upływem ww. terminów. W tym przypadku dane
osobowe będą przechowywane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawie
cywilnoprawnej lub podatkowej.
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem cywilnopranym świadczenia usług oferowanych
przez firmę Fizjo & Fit. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie odmówienie udzielania usług, zawarcia umowy, poza sytuacjami określonymi w przepisach
właściwych.
Zapoznawszy się z powyższymi informacjami, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Fizjo &
Fit, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, serii i nr dowodu
osobistego, nr NIP, nr telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia oraz
realziacji umowy na usługi świadczone przez firmę Fizjo & Fit.